Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

Bedrijvencentrum Kortrijk
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
+32 56 43 28 00
secretariaat@bckortrijk.be

Bedrijvencentrum Kortrijk biedt (startende) ondernemingen flexibele en professionele kantooroplossingen aan.

Tijdens uw contact en relatie met Bedrijvencentrum Kortrijk kan het voorkomen dat  u als onderneming persoonsgegevens met ons deelt, zodat wij u en andere personen kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, professionele gegevens, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw "Persoonsgegevens".   

De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming die aanvullend van toepassing zijn op deze privacyverklaring.

Bedrijvencentrum Kortrijk verwerkt persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doeleinden met bijhorende rechtsgronden:

  • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, informatie, nieuwsbrief,… ;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Voor de verdere uitvoering van onze overeenkomsten, precontractueel;
  • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten;
  • Om diensten bij u af te leveren;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist – in dit geval zal het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich;

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen;  De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is in het kader van de doeleinden.

Bedrijvencentrum Kortrijk zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een  proportionele wijze gebeurt. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bedrijvencentrum Kortrijk verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Bedrijvencentrum Kortrijk is  niet verantwoordelijk voor de professionele relaties van de klanten met hun leveranciers of derden en de verwerking van persoonsgegevens in dit kader. Elke klant verwerkt zijn of haar persoonsgegevens met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Elke klant dient hiertoe dan ook de nodige stappen te ondernemen en draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen,overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres Secretariaat@Bckortrijk.Be . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming, een wettelijke verplichting  of andere geldige reden niet mogelijk blijkt te zijn.

Bedrijvencentrum Kortrijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Secretariaat@Bckortrijk.Be. Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat een klant, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van het bedrijvencentrum.

Algemene bepaling

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd  worden gewijzigd door Bedrijvencentrum Kortrijk. De klanten worden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 

De verwerking van de persoonsgegevens binnen  Bedrijvencentrum Kortrijk is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen/klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.